پرسشنامه ارزیابی عملکرد میزان

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عملکرد میزان وتعهد آنها به استقلال عمل است.ودارای ۳۷ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.