پرسشنامه ارزیابی سازمانی ساشکین و موربس

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه حدی را که یک سازمان دارای مشخصه ارگانیک یا مکانیک است را مشخص میکند.وشامل ۱۰ عبارت است بالاترین امتیاز ممکن است ۵۰وکمترین ۱۰ خواهد بود.