پرسشنامه ارزیابی سازمانی ساشکین و موربس

این پرسشنامه حدی را که یک سازمان دارای مشخصه ارگانیک یا مکانیک است را مشخص میکند.وشامل ۱۰ عبارت است بالاترین امتیاز ممکن است ۵۰وکمترین ۱۰ خواهد بود.