پرسشنامه ارزیابی ریسک

هدف این پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه است وشامل ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ریسک بالا،متوسط،وپایین میباشد.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.