پرسشنامه ارزیابی ریسک

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک است.وشامل ۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.