پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

هدف این آزمون بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران هایی که غذاهای آماده ارائه می کنند.شامل ۳۰ عبارت و نمره گذاری و تفسیر نتایج است.