پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات است.وشامل ۵۹ عبارت وتفسیر نتایج است.