پرسشنامه ارزیابی استرس هل ربگل واسلوم

این پرسشنامه میزان استرس فرد در شغلش را اندازه می گیرد.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه ،معمولا،بعضی اوقات،بندرت،و هرگز میباشد.همراه با نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج.