پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش

هدف این ابزار ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزشی است.وشامل ۱۶ عبارت و ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.