پرسشنامه ارزش های میان فردی گوردن

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است این آزمون بر روی گروه نمونه ۶۲۸ نفری در شهرکرج اجراشده است ودارای اعتبار وروایی است.