پرسشنامه ارزش های میان فردی گوردن

این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است این آزمون بر روی گروه نمونه ۶۲۸ نفری در شهرکرج اجراشده است ودارای اعتبار وروایی است.