پرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان رعایت ارزش های مدیریتی در حکومت محلی است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.