پرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی

هدف این ابزار بررسی میزان رعایت ارزش های مدیریتی در حکومت محلی است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.