پرسشنامه ارزش لوزبر

هدف این پرسشنامه ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد است .وشامل ۱۶ عبارت است که آزمودنی هریک از عبارات را از صفر (بی اهمیت)تا صد (خیلی مهم)درجه بندی میکند.