پرسشنامه ارزش لوزبر

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد است .وشامل ۱۶ عبارت است که آزمودنی هریک از عبارات را از صفر (بی اهمیت)تا صد (خیلی مهم)درجه بندی میکند.