پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

هدف این ابزار بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.