پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان درکیفیت کالا

هدف این پرسشنامه بررسی ارزش دانش مشتریان وکارمندان در کیفیت کالا است.ودارای ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم ،کاملا مخالفم است. ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.