پرسشنامه ارتکاب خشونت

30,000.00 ریال – خرید
این آزمون ارتکاب به خشونت های فیزیکی درقرار ملاقات ها را اندازه گیری می کند.ودارای ۱۸ عبارت و روش نمره دهی میباشد.