پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی و تعیین میزان تمایل و گرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر است.وشامل ۱۴ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.