پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی و تعیین میزان تمایل وگرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر میباشد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.