پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ادرا مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری است. وشامل ۴۱ عبارت است بهمراه روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج.