پرسشنامه ادراک ریسک

35,000.00 ریال – خرید
این پرسش نامه یک مقیاس ۷ گزاره ای است.که بصورت مقیاس لیکرت ازکاملا موافق تا کاملا مخالف است و دارای روش نمره گذاری میباشد.