پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اخلاق کاری کارکنان هتل می باشد.وشامل ۲۷ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.