پرسشنامه اختیارات مدیرکتابخانه

هدف این پرسشنامه بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است.وددارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.