پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

این آزمون دارای ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.