پرسشنامه اختلالات شخصیت محور

این پرسشنامه دارای ۵بخش و ۹۰ عبارت است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.