پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان دیر آموز و عادی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

این پرسشنامه دارای ۳۰سوال وروش نمره گذاری است که روایی و پایایی آن مورد تایید میباشد ودر قالب فایل jpGاست.