پرسشنامه احوال شخصیتی وودورث

این پرسشنامه دارای ۷۶ جمله است اگردرمورد شماصدق میکند ستون آری را علامت بزنید درغیر اینصورت صورت نه را علامت بزنید.