پرسشنامه احساس پیری APQ

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه در سال 2007 توسط بارکر و همکاران طراحی گردید . دارای دو قسمت است تغییرات مربوط به سن با 32 سوال 5 گزینه ای و قست مربوط به سلامت با 17 سوال به صورت فایل JPG است و دارای 8 صفحه که پرسشنامه ، اعتبار ، روایی و پایایی را شامل می شود این پرسشنامه در بخش اول 7 و در بخش دوم 3 خرده مقیاس را اندازه گیری می کند دارای نمره گذاری کامل است . دانلود فوری بعد از پرداخت موفق