پرسشنامه مدیریت ارشد

این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرشهای شمارادرباره خودتان واستعداد هایتان منعکس میکنند.ودارای ۱۴ جمله وروش نمره گذاری میباشد.