پرسشنامه احساس غربت

این پرسشنامه دارای ۳۹ عبارت وروش نمره گذاری است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. واز اغتبار و پایایی برخوردار میباشد.