پرسشنامه احساس تعلق

10,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۶ سوال میباشد که احساس هویت،وفادری در همسایگان والدین وفرزندان را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره دهی است.