پرسشنامه احساسات مثبت در باره همسر

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۳ جمله است که شخص با استفاده از مقیاسهای کاملا منفی،خیلی منفی،کمی منفی ،خیلی،کمی مثبت، خیلی مثبت،کاملا مثبت نظر خود را بیان میکند.