پرسشنامه احساسات مثبت در باره همسر

این پرسشنامه دارای ۱۳ جمله است که شخص با استفاده از مقیاسهای کاملا منفی،خیلی منفی،کمی منفی ،خیلی،کمی مثبت، خیلی مثبت،کاملا مثبت نظر خود را بیان میکند.