پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

هدف این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذار براجرای موفق دولت الکترونیک ،موانع اجرا،اولویت ها و مزایای حاصل از آن است.ودارای ۸۶ عبارت است.