پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

هدف این آزمون بررسی میزان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم درتکنولوژی پیشرفته تولید وهمچنین بررسی میزان سرمایه گذاری درموضاعات اداری مربوط به تکنولوژی پیشرفته تولید در سازمان میباشد.ودارای ۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.