پرسشنامه اجرای اقدامات درزمینه کیفیت

هدف این پرسشنامه بررسی میزان(سطح)اجرای اقدامات درزمینه کیفیت است.ودارای ۲۱ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.