پرسشنامه اجرای اقدامات درزمینه کیفیت

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان(سطح)اجرای اقدامات درزمینه کیفیت است.ودارای ۲۱ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.