پرسشنامه اثر بخشی سیستم های بازار یابی

هدف این پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های بازار یابی است وشامل ۶ عبارت بهمراه روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.