پرسشنامه اثر بخشی سیستم های بازار یابی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های بازار یابی است وشامل ۶ عبارت بهمراه روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.