پرسشنامه اثر بخشی آموزشی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی است.وشامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.