پرسشنامه اثرخاصیت جمعی

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال میباشد که کنترل اجتماعی غیر رسمی،تمایل به مداخله،وانسجام اجتماعی در یک محله را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری و تحلیل است.