پرسشنامه اثربخشی گروه فریدمن ویاربراق

این پرسشنامه به ارزیابی ۸ بعداثربخشی گروهی می پردازدواثربخش بودن گروه را مشخص می کند.ودارای ۸ عبارت است که هریک از ابعاد بر روی پیوستار ازدرجه بد تا خوب رتبه بندی شده است که آرمودنی با دایره کشیدن بدور عددی که درمورد او صدق میکند پرسشنامه را تکمیل میکند.