پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازار یابی۲

هدف این ابزار ارزیابی اثر بخشی فعالیتهای بازار یابی است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره گذاری میباشد.