پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOS

این پرسشنامه اثربخشی شبکه های درNGOS(سازمان های غیر دولتی) را مورد سنجش قرار می دهد.وشامل ۵ بهد است که هرکدام دارای چندین عبارت میباشد.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.