پرسشنامه اثربخشی اقدامات درحمل و نقل جاده ای

هدف این ابزار بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده درزمینه مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای است. وشامل ۱۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا اثربخش،اثربخش،غیراثربخش،وکاملا غیراثربخش میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.