پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی دراستفاده از اینترنت است.وشامل ۲۶ عبارت و روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد.