پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال است و گزینه های پاسخ به سوالات کاملا موافقم،موافقم و .. دارای شیوه نمره دهی و تفسیر نتایج است .