پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی است.وشامل ۲۹ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.