پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر کازمایر

در این پرسشنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.ودارای ۴۲ عبارت است که هر عبارت دارای ۵ عدد است که پاسخ دهنده دور عددی که اهمیت عبارت را برای او بهتر بیان میکند دایره میکشد همچنین دارای روش امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.