پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت

هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف کیفیت است.وشامل ۱۷عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،نه کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.