پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف کیفیت است.وشامل ۱۷عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،نه کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.