پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

هدف این پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف دانش بازار در زمان توسعه کالاهای جدید می باشد.وشامل ۲۳ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.