پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید

هدف این ابزار بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژیک تولید است.وشامل ۱۰ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.