پرسشنامه ابزار پیوند والدینی

هدف این پرسشنامه سنجش ادراک فرزندان از الگوهای تربیتی والدین (پدر مادر) است.ودارای ۲۵ سوال است.واز اعتبار وروایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.