پرسشنامه ابزار شناخت روند تحول شناختی کودکان و نوجوانان براساس نظام پیاژه

35,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه بر روی گروه نمونه ۵۱۸ نفر از دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهر تهران اجرا شده است واز اعتبار و روایی برخوردار است ودارای نمره گذاری است.