پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

35,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار سنجیدن عملکرد خانواده است.ودارای ۶۰سوال میباشد.ودارای روش نمره گذاری واعتبار و روایی میباشد.