پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه انگیزه فرد برای بکار گیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای ۶ سوال چهار گزینه ای است