پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن

هدف این پرسشنامه انگیزه فرد برای بکار گیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای ۶ سوال چهار گزینه ای است